E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เข้าสู่บทเรียน
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การบวก การลบ และการคูณทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : รูปสี่เหลี่ยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
Math_P_5.2.1.1 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง Math_P_5.2.3.1 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า Math_P_5.2.6.1 รูปเรขาคณิตสามมิติ
Math_P_5.2.1.2 การบวกทศนิยมที่มีการทด ตอนที่ 1 Math_P_5.2.3.2 ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม Math_P_5.2.6.2 ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
Math_P_5.2.1.3 การบวกทศนิยมที่มีการทด ตอนที่ 2 Math_P_5.2.3.3 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก Math_P_5.2.6.3 ปริซึม
Math_P_5.2.1.4 การบวกทศนิยมสามจำนวน (บวกในแนวนอน) Math_P_5.2.3.4 ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม และโจทย์ปัญหา Math_P_5.2.6.4 พีระมิด
Math_P_5.2.1.5 การบวกทศนิยมสามจำนวน (บวกในแนวตั้ง) Math_P_5.2.3.5 การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก Math_P_5.2.6.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร
Math_P_5.2.1.6 การลบทศนิยมที่ไม่มีการกระจาย Math_P_5.2.3.6 การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตร Math_P_5.2.6.6 การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยการนับลูกบาศก์
Math_P_5.2.1.7 การลบทศนิยมที่มีการกระจาย   Math_P_5.2.6.7 การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร
Math_P_5.2.1.8 โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม   Math_P_5.2.6.8 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
Math_P_5.2.1.9 โจทย์ปัญหาการลบทศนิยม   Math_P_5.2.6.9 ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร
Math_P_5.2.1.10 การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ    
Math_P_5.2.1.11 การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่ง ตำแหน่ง ตอนที่ 1  
Math_P_5.2.1.12 การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ตอนที่ 2  
Math_P_5.2.1.13 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม    
Math_P_5.2.1.14 การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม ตอนที่ 1  
Math_P_5.2.1.15 การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม ตอนที่ 2  
Math_P_5.2.1.16 แบบรูปของทศนิยม  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : บทประยุกต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : รูปสามเหลี่ยม  
Math_P_5.2.2.1 การคูณ การหาร จำนวนนับและเศษส่วน Math_P_5.2.4.1 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม  
Math_P_5.2.2.2 การแก้โจทย์ปัญหา การคูณ การหารจำนวนนับและเศษส่วน Math_P_5.2.4.2 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน  
Math_P_5.2.2.3 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ Math_P_5.2.4.3 ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอดและด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม  
Math_P_5.2.2.4 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละ Math_P_5.2.4.4 ความสูงของรูปสามเหลี่ยม  
Math_P_5.2.2.5 การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนหาร100 ลงตัวในรูปร้อยละ Math_P_5.2.4.5 มุมภายในรูปสามเหลี่ยม  
Math_P_5.2.2.6 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ Math_P_5.2.4.6 การสร้างรูปสามเหลี่ยม (โดยใช้วงเวียนและสันตรง)  
Math_P_5.2.2.7 การเขียนร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ ในรูปทศนิยม Math_P_5.2.4.7 การสร้างรูปสามเหลี่ยม (โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์)  
Math_P_5.2.2.8 ร้อยละของจำนวนนับ Math_P_5.2.4.8 ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม  
Math_P_5.2.2.9 โจทย์ปัญหาร้อยละ Math_P_5.2.4.9 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม  
Math_P_5.2.2.10 การลดราคา Math_P_5.2.4.10 การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม  
Math_P_5.2.2.11 กำไร ขาดทุน Math_P_5.2.4.11 การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้สูตร ตอนที่ 1  
Math_P_5.2.2.12 โจทย์ปัญหากำไรและขาดทุน Math_P_5.2.4.12 การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้สูตร ตอนที่ 2  
Math_P_5.2.2.13 โจทย์ปัญหาการหากำไร ขาดทุน และราคาขาย Math_P_5.2.4.13 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม  
Math_P_5.2.2.14 การหาร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ Math_P_5.2.4.14 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่