E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เข้าสู่บทเรียน
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เวลา
Math_P_5.1.1.1 การอ่าน การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน Math_P_5.1.5.1 ความหมายเศษส่วน Math_P_5.1.7.1 ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง
Math_P_5.1.1.2 การเรียงลำดับจำนวน Math_P_5.1.5.2 เศษส่วนที่เท่ากัน   Math_P_5.1.7.2 ทศนิยมสองตำแหน่งที่มากกว่าหนึ่ง
Math_P_5.1.1.3 หลัก ค่าประจำหลักและเลขโดดตามค่าประจำหลัก Math_P_5.1.5.3 การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ Math_P_5.1.7.3 ทศนิยมและจำนวนนับ
Math_P_5.1.1.4 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปการกระจาย Math_P_5.1.5.4 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน Math_P_5.1.7.4 หลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักของจำนวนทศนิยม
Math_P_5.1.1.5 การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย Math_P_5.1.5.5 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน Math_P_5.1.7.5 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปการกระจาย
Math_P_5.1.1.6 การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน Math_P_5.1.5.6 เศษส่วนอย่างต่ำ Math_P_5.1.7.6 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
Math_P_5.1.1.7 ค่าประมาณการบวก การลบ การคูณ การหาร Math_P_5.1.5.7 เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ Math_P_5.1.7.7 การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง
Math_P_5.1.1.8 ค่าประมาณการบวกและการลบ Math_P_5.1.5.8 เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ Math_P_5.1.7.8 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง
Math_P_5.1.1.9 การคูณ Math_P_5.1.5.9 การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ ตอนที่ 1 Math_P_5.1.7.9 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปของเศษส่วน
Math_P_5.1.1.10 การหาร Math_P_5.1.5.10 การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ ตอนที่ 2 Math_P_5.1.7.10 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นสิบหรือร้อยให้อยู่ในรูปทศนิยม
Math_P_5.1.1.11 การบวก ลบ คูณ หารระคน Math_P_5.1.5.11 การทำจำนวนคละในรูปเศษเกิน ตอนที่ 1 Math_P_5.1.7.11 โจทย์ปัญหาทศนิยม ตอนที่ 1
Math_P_5.1.1.12 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน ตอนที่ 2 Math_P_5.1.5.12 การทำจำนวนคละในรูปเศษเกิน ตอนที่ 2 Math_P_5.1.7.12 โจทย์ปัญหาทศนิยม ตอนที่ 2
Math_P_5.1.1.13 โจทย์ปัญหา    
Math_P_5.1.1.14 การสร้างโจทย์ปัญหา  
Math_P_5.1.1.15 แบบรูปจำนวน    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : มุม หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน  
Math_P_5.1.2.1 การเรียกชื่อมุมและสัญลักษณ์แทนมุม Math_P_5.1.6.1 การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน  
Math_P_5.1.2.2 ชนิดของมุม Math_P_5.1.6.2 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  
Math_P_5.1.2.3 การวัดขนาดของมุม Math_P_5.1.6.3 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  
Math_P_5.1.2.4 การวัดขนาดของมุมกลับ Math_P_5.1.6.4 โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วน  
Math_P_5.1.2.5 การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ Math_P_5.1.6.5 โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เส้นขนาน Math_P_5.1.6.6 การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ  
Math_P_5.1.3.1 เส้นขนาน Math_P_5.1.6.7 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน  
Math_P_5.1.3.2 การสร้างเส้นขนานโดยอาศัยเส้นตั้งฉาก Math_P_5.1.6.8 โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น Math_P_5.1.6.9 การหารเศษส่วนกับจำนวนนับ  
Math_P_5.1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล Math_P_5.1.6.10 การหารเศษส่วนกับเศษส่วน  
Math_P_5.1.4.2 การอ่านและเขียนแผนภูมิแท่ง Math_P_5.1.6.11 โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน ตอนที่ 1  
Math_P_5.1.4.3 แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน Math_P_5.1.6.12 โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน ตอนที่ 2  
Math_P_5.1.4.4 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ Math_P_5.1.6.13 การบวก ลบ คูนระคนของเศษส่วน  
Math_P_5.1.4.5 การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ Math_P_5.1.6.14 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ ระคนของเศษส่วน  
Math_P_5.1.6.15 แบบรูปของจำนวน