E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เข้าสู่บทเรียน
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning
หน่วยการเรียนที่ 1 : ขนมไทยไร้เทียมทาน หน่วยการเรียนที่ 4 : ภูมิใจมรดกโลก หน่วยการเรียนที่ 7 : แรงพิโรธจากฟ้าดิน
Thai_P_4.1.1.1 ขนมไทยไร้เทียมทาน Thai_P_4.1.4.1 การอ่านในใจบทเรียนเรื่อง ภูมิใจมรดกโลก Thai_P_4.1.7.1 อ่านในใจบทเรียนเรื่อง แรงพิโรธจากฟ้าดิน
Thai_P_4.1.1.2 เรียนรู้คำศัพท์จาก ขนมไทยไร้เทียมทาน Thai_P_4.1.4.2 เรียนรู้คำศัพท์จาก ภูมิใจมรดกโลก Thai_P_4.1.7.2 เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง แรงพิโรธจากฟ้าดิน
Thai_P_4.1.1.3 แผนภาพโครงเรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน Thai_P_4.1.4.3 การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ภูมิใจมรดกโลก Thai_P_4.1.7.3 แผนภาพโครงเรื่อง แรงพิโรธจากฟ้าดิน
Thai_P_4.1.1.4 อ่านกลอนสุภาพ เรื่อง ขนมแม่เอ๊ย Thai_P_4.1.4.4 เรียนรู้เรื่องคำที่มีอักษรควบ คำที่มีอักษรนำ Thai_P_4.1.7.4 คำพ้อง
Thai_P_4.1.1.5 เรียนรู้เรื่องประโยค Thai_P_4.1.4.5 คำเป็นคำตาย Thai_P_4.1.7.5 การคัดลายมือตัวบรรจง
Thai_P_4.1.1.6 อ่านเสริมเติมความรู้ร้อยกรอง เรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร  Thai_P_4.1.4.6 การผันคำ Thai_P_4.1.7.6 ระบำสายฟ้า
Thai_P_4.1.1.7 เรียนรู้คำศัพท์ เรื่อง "สุดสาคร" Thai_P_4.1.4.7 การแสดงความคิดเห็นเรื่อง ภูมิใจมรดกโลก Thai_P_4.1.7.7 เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง ระบำสายฟ้า
Thai_P_4.1.1.8 เรียนรู้บทอาขยานหลักจากเรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร Thai_P_4.1.4.8 การอ่านเสริมเพิ่มความรู้เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก Thai_P_4.1.7.8 คำเตือนจากฟ้าดิน
หน่วยการเรียนที่ 2 : ออมไว้กำไรชีวิต หน่วยการเรียนที่ 5 : ชีวิตที่ถูกเมิน หน่วยการเรียนที่ 8 : ไวรัสวายร้าย
Thai_P_4.1.2.1 ออมไว้กำไรชีวิต Thai_P_4.1.5.1 การอ่านในใจบทเรียนเรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน Thai_P_4.1.8.1 อ่านในใจบทเรียนเรื่อง ไวรัส วายร้าย
Thai_P_4.1.2.2 เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง ออมไว้กำไรชีวิต Thai_P_4.1.5.2 การออกเสียงและเขียนตามคำบอก Thai_P_4.1.8.2 เรียนรู้คำศัพท์ไวรัส วายร้าย
Thai_P_4.1.2.3 แผนภาพโครงเรื่อง ออมไว้กำไรชีวิต Thai_P_4.1.5.3 การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน Thai_P_4.1.8.3 แผนภาพโครงเรื่องไวรัส วายร้าย
Thai_P_4.1.2.4 สำนวนชวนคิด ภาษิตสอนใจ Thai_P_4.1.5.4 คำสรรพนาม Thai_P_4.1.8.4 การเขียนเรียงความ
Thai_P_4.1.2.5 คำนาม Thai_P_4.1.5.5 ประโยคสื่อสาร Thai_P_4.1.8.5 คำที่ใช้ รร (ร หัน) และบัน
Thai_P_4.1.2.6 พระคุณแม่ Thai_P_4.1.5.6 การอ่านในใจบทเรียนเรื่อง น้ำผึ้งหยดเดียว Thai_P_4.1.8.6 คำที่ใช้ ใอ ไอ อัย และไอย
Thai_P_4.1.2.7 การแสดงความคิดเห็นเรื่อง ออมไว้กำไรชีวิต Thai_P_4.1.5.7 การแสดงความคิดเห็นเรื่อง น้ำผึ้งหยดเดียว Thai_P_4.1.8.7 การแสดงความคิดเห็นเรื่อง ไวรัสวายร้าย
Thai_P_4.1.2.8 เงินตราน่ารู้ Thai_P_4.1.5.8 การอ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง ตัวเล็กนิดมีพิษเหลือใจ Thai_P_4.1.8.8 การอ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง ทำความเข้าใจกับโรคเอดส์
หน่วยการเรียนที่ 3 : ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น หน่วยการเรียนที่ 6 : โอมพินิจมหาพิจารณา  
Thai_P_4.1.3.1 การอ่านในใจบทเรียน เรื่อง ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น Thai_P_4.1.6.1 การอ่านในใจบทเรียนเรื่อง โอม พินิจมหาพิจารณา  
Thai_P_4.1.3.2 เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น Thai_P_4.1.6.2 เรียนรู้คำศัพท์จากเรื่อง โอม พินิจมหาพิจารณา  
Thai_P_4.1.3.3 แผนภาพโครงเรื่อง ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น Thai_P_4.1.6.3 แผนภาพโครงเรื่อง โอม พินิจมหาพิจารณา  
Thai_P_4.1.3.4 มาตราตัวสะกด Thai_P_4.1.6.4 คำคล้องจอง  
Thai_P_4.1.3.5 คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ Thai_P_4.1.6.5 การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์  
Thai_P_4.1.3.6 ไม้ยมก Thai_P_4.1.6.6 เครื่องหมายวรรคตอน  
Thai_P_4.1.3.7 การแสดงความคิดเห็นบทเรียนเรื่อง เทพเสินหนง บิดาแห่งการเกษตร Thai_P_4.1.6.7 การเขียนย่อหน้า  
Thai_P_4.1.3.8 ชีวกโกมารภัจจ์ Thai_P_4.1.6.8 อ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิด