E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เข้าสู่บทเรียน
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning
หน่วยการเรียนที่ 1 : เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนที่ 3 : การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
So_4.1.1.1 ความหมายช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ So_4.1.3.1 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
So_4.1.1.2 การนับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ So_4.1.3.2 ตัวอย่างหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น
หน่วยการเรียนที่ 2 : ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์์ หน่วยการเรียนที่ 4 : การตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในดินแดนไทย
So_4.1.2.1 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ So_4.1.4.1 การตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในดินแดน
So_4.1.2.2 ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย So_4.1.4.2 อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย