E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เข้าสู่บทเรียน
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การเกิดดิน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การดำรงชีวิตของสัตว์
Sci_P_4.2.1.1 การเกิดดิน Sci_P_4.2.3.1 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ตอน แสง
Sci_P_4.2.1.2 ส่วนประกอบของดิน Sci_P_4.2.3.2 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ตอน การสัมผัส
Sci_P_4.2.1.3 สมบัติของดิน Sci_P_4.2.3.3 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ตอน อุณหภูมิ
Sci_P_4.2.1.4 ประเภทของดิน Sci_P_4.2.3.4 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ตอน อาหาร
Sci_P_4.2.1.5 ดินที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช Sci_P_4.2.3.5 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ สัตว์ ตอน น้ำและความชื้น
Sci_P_4.2.1.6 ประโยชน์ของดิน Sci_P_4.2.3.6 ความสำคัญต่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
Sci_P_4.2.1.7 ปัญหามลภาวะทางดิน Sci_P_4.2.3.7 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์ ตอน แสงและอุณหภูมิ
Sci_P_4.2.1.8 การบำรุงรักษาดิน Sci_P_4.2.3.8 อุตสาหกรรมการเกษตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำรงชีวิตของพืช  
Sci_P_4.2.2.1 หน้าที่และส่วนประกอบของราก  
Sci_P_4.2.2.2 หน้าที่และส่วนประกอบของลำต้น  
Sci_P_4.2.2.3 หน้าที่และส่วนประกอบของใบ  
Sci_P_4.2.2.4 การสร้างอาหารและหน้าที่พิเศษของใบ  
Sci_P_4.2.2.5 โครงสร้างในการลำเลียงสารของพืช  
Sci_P_4.2.2.6 กระบวนการในการลำเลียงน้ำของพืช  
Sci_P_4.2.2.7 กระบวนการในการลำเลียงอาหารของพืช  
Sci_P_4.2.2.8 น้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
Sci_P_4.2.2.9 แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
Sci_P_4.2.2.10 ธาตุอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
Sci_P_4.2.2.11 น้ำเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสง  
Sci_P_4.2.2.12 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสง  
Sci_P_4.2.2.13 แสงและคลอโรฟิลล์มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง  
Sci_P_4.2.2.14 แสงและเสียงมีผลต่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้า  
Sci_P_4.2.2.15 การตอบสนองต่อสิ่งเร้า อุณหภูมิ ความชื้น และการสัมผัส  
Sci_P_4.2.2.16 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก