E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เข้าสู่บทเรียน
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การบวก ลบ คูณ หารระคน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
Math_P_4.2.1.1 การบวก ลบ คูณ หารระคน ตอนที่ 1 Math_P_4.2.4.1 ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ตอนที่ 1 Math_P_4.2.6.1 พื้นที่
Math_P_4.2.1.2 การบวก ลบ คูณ หารระคน ตอนที่ 2 Math_P_4.2.4.2 ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ตอนที่ 2 Math_P_4.2.6.2 การวัดพื้นที่และการหาพื้นที่
Math_P_4.2.1.3 การบวก ลบ คูณ หารระคน ตอนที่ 3 Math_P_4.2.4.3 ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ตอนที่ 3 Math_P_4.2.6.3 การหาพื้นที่โดยประมาณ
Math_P_4.2.1.4 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ตอนที่ 1 Math_P_4.2.4.4 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ตอนที่ 1 Math_P_4.2.6.4 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 1
Math_P_4.2.1.5 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ตอนที่ 2 Math_P_4.2.4.5 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ตอนที่ 2 Math_P_4.2.6.5 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 2
Math_P_4.2.1.6 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ตอนที่ 3 Math_P_4.2.4.6 การเรียงลำดับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  
Math_P_4.2.1.7 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารระคน ตอนที่ 1 Math_P_4.2.4.7 การเขียนความยาวและน้ำหนักเป็นทศนิยม  
Math_P_4.2.1.8 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารระคน ตอนที่ 2  
Math_P_4.2.1.9 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารระคน ตอนที่ 3    
Math_P_4.2.1.10 การเฉลี่ย  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เรขาคณิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : แผน-ภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง
Math_P_4.2.3.1 ความหมาย การอ่าน และการเขียนเศษส่วน ตอนที่ 1 Math_P_4.2.5.1 เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม Math_P_4.2.7.1 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
Math_P_4.2.3.2 ความหมาย การอ่าน และการเขียนเศษส่วน ตอนที่ 2 Math_P_4.2.5.2 การเรียกชื่อมุมและการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม Math_P_4.2.7.2 การอ่านแผนภูมิแท่ง
Math_P_4.2.3.3 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน Math_P_4.2.5.3 การเปรียบเทียบขนาดของมุมและชนิดของมุม Math_P_4.2.7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
Math_P_4.2.3.4 การเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน Math_P_4.2.5.4 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนที่ 1 Math_P_4.2.7.4 การเขียนแผนภูมิรูปภาพ
Math_P_4.2.3.5 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ตอนที่ 1 Math_P_4.2.5.5 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนที่ 2 Math_P_4.2.7.5 การเขียนแผนภูมิแท่ง
Math_P_4.2.3.6 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ตอนที่ 2 Math_P_4.2.5.6 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนที่ 3 Math_P_4.2.7.6 การอ่านตาราง ตอนที่ 1
Math_P_4.2.3.7 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ตอนที่ 1 Math_P_4.2.5.7 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนที่ 4 Math_P_4.2.7.7 การอ่านตาราง ตอนที่ 2
Math_P_4.2.3.8 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ตอนที่ 2 Math_P_4.2.5.8 เส้นทแยงมุม  
  Math_P_4.2.5.9 เส้นขนาน ตอนที่ 1  
  Math_P_4.2.5.10 เส้นขนาน ตอนที่ 2  
  Math_P_4.2.5.11 รูปวงกลม ตอนที่ 1  
  Math_P_4.2.5.12 รูปวงกลม ตอนที่ 2  
  Math_P_4.2.5.13 รูปสมมาตร ตอนที่ 1  
  Math_P_4.2.5.14 รูปสมมาตร ตอนที่ 2  
  Math_P_4.2.5.15 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ตอนที่ 1  
  Math_P_4.2.5.16 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ตอนที่ 2   
Math_P_4.2.5.17 การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต