E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เข้าสู่บทเรียน
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การคูณ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เวลา
Math_P_4.1.1.1ทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่ไม่เกิน100,000
Math_P_4.1.1.2 การอ่านและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
Math_P_4.1.1.3 ค่าประจำหลักและการเขียนจำนวนในรูปกระจาย
Math_P_4.1.1.4 การเปรียบเทียบจำนวนนับ
Math_P_4.1.1.5 การเรียงลำดับจำนวนนับ
Math_P_4.1.1.6 แบบรูปของจำนวนนับ ตอนที่ 1
Math_P_4.1.1.7 แบบรูปของจำนวนนับ ตอนที่ 2
 
 
 
Math_P_4.1.3.1 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหลายหลัก  
Math_P_4.1.3.2 การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนมากกว่าสองหลัก ตอนที่ 1
Math_P_4.1.3.3 การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนมากกว่าสองหลัก ตอนที่ 2
Math_P_4.1.3.4 การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนมากกว่าสองหลัก ตอนที่ 3
Math_P_4.1.3.5 โจทย์ปัญหาการคูณ ตอนที่ 1
Math_P_4.1.3.6 โจทย์ปัญหาการคูณ ตอนที่ 2
Math_P_4.1.3.7 โจทย์ปัญหาการคูณ ตอนที่ 3
Math_P_4.1.3.8 การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ ตอนที่ 1
Math_P_4.1.3.9 การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ ตอนที่ 2
 
Math_P_4.1.5.1 การบอกเวลา
Math_P_4.1.5.2 การบอกระยะเวลา
Math_P_4.1.5.3 ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา
Math_P_4.1.5.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ตอนที่ 1
Math_P_4.1.5.5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ตอนที่ 2
Math_P_4.1.5.6 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ตอนที่ 3
 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การบวกและการลบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การหาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : การวัดความยาว การชั่งและการตวง
Math_P_4.1.2.1 โจทย์การบวก Math_P_4.1.4.1 การหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลัก ตอนที่ 1 Math_P_4.1.6.1 การวัดความยาว ตอนที่ 1
Math_P_4.1.2.2 โจทย์การลบ Math_P_4.1.4.2 การหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลัก ตอนที่ 2 Math_P_4.1.6.2 การวัดความยาว ตอนที่ 2
Math_P_4.1.2.3 การบวกจำนวนหลายหลักไม่มีการทด Math_P_4.1.4.3 การหารที่ตัวหารมีสองหลัก Math_P_4.1.6.3 การวัดความยาว ตอนที่ 3
Math_P_4.1.2.4 การบวกจำนวนหลายหลักมีการทด ตอนที่ 1 Math_P_4.1.4.4 การหารที่ตัวหารมีสองหลัก ตัวตั้งมีหลายหลัก ตอนที่ 1 Math_P_4.1.6.4 โจทย์การวัดความยาว
Math_P_4.1.2.5 การบวกจำนวนหลายหลักมีการทด ตอนที่ 2 Math_P_4.1.4.5 การหารที่ตัวหารมีสองหลัก ตัวตั้งมีหลายหลัก ตอนที่ 2 Math_P_4.1.6.5 โจทย์ปัญหาการวัดความยาว
Math_P_4.1.2.6 โจทย์ปัญหาการบวก ตอนที่ 1 Math_P_4.1.4.6 การหารที่ตัวหารมีสามหลัก ตัวตั้งมีหลายหลัก ตอนที่ 1 Math_P_4.1.6.6 การชั่ง ตอนที่ 1
Math_P_4.1.2.7 โจทย์ปัญหาการบวก ตอนที่ 2 Math_P_4.1.4.7 การหารที่ตัวหารมีสามหลัก ตัวตั้งมีหลายหลัก ตอนที่ 2 Math_P_4.1.6.7 ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง 
Math_P_4.1.2.8 โจทย์ปัญหาการบวก ตอนที่ 3 Math_P_4.1.4.8 โจทย์ปัญหาการหาร ตอนที่ 1 Math_P_4.1.6.8 การชั่ง ตอนที่ 2
Math_P_4.1.2.9 การลบจำนวนหลายหลักไม่มีการกระจาย Math_P_4.1.4.9 โจทย์ปัญหาการหาร ตอนที่ 2 Math_P_4.1.6.9 โจทย์การชั่ง
Math_P_4.1.2.10 การลบจำนวนหลายหลักมีการกระจาย ตอนที่ 1 Math_P_4.1.4.10 โจทย์ปัญหาการหาร ตอนที่ 3 Math_P_4.1.6.10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง
Math_P_4.1.2.11 การลบจำนวนหลายหลักมีการกระจาย ตอนที่ 2 Math_P_4.1.4.11 โจทย์ปัญหาการหาร ตอนที่ 4 Math_P_4.1.6.11 การตวง
Math_P_4.1.2.12 โจทย์ปัญหาการลบ ตอนที่ 1 Math_P_4.1.4.12 การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร ตอนที่ 1 Math_P_4.1.6.12 ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง
Math_P_4.1.2.13 โจทย์ปัญหาการลบ ตอนที่ 2 Math_P_4.1.4.13 การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร ตอนที่ 2 Math_P_4.1.6.13 โจทย์การตวง 
Math_P_4.1.2.14 โจทย์ปัญหาการลบ ตอนที่ 3 Math_P_4.1.4.14 การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร ตอนที่ 3 Math_P_4.1.6.14 โจทย์ปัญหาการตวง 
Math_P_4.1.2.15 การสร้างโจทย์ปัญหา การบวก Math_P_4.1.6.15 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ การวัด การชั่งและการตวง 
Math_P_4.1.2.16 การสร้างโจทย์ปัญหา การลบ